Jakie cele postawiła sobie FUNDACJA CIVIS MODERNUS?

Cele i działalność

Na co dzień nasza fundacja podejmuje i rozwija inicjatywy edukacyjne, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, opiekuńcze oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Realizujemy zadania w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • działalności charytatywnej,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • promocji aktywności sportowej,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  • wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Skontaktuj się z nami

 

Jeśli chcesz z nami współpracować, jesteśmy otwarci! Zostań sponsorem fundacji. Oprócz darowizn i dotacji są jeszcze inne sposoby wspierania naszej fundacji.

Jesteśmy otwarci na różne propozycje i formy działania (np. marketing społeczny, marketing sportowy, współpracę przy wspólnych przedsięwzięciach, itp.)

pl. Plac Defilad 1/2709, 00-901 Warszawa

512 309 677

biuro@civis-modernus.pl